Members of the 5th Editorial Board of “Macau Journal of Nursing”
Editor-in-Chief Van, Iat Kio
Executive Editor Luk Leung

International Advisors
[Alphabetize by Last Name]

Chan, Sally (Australia) 
Cheng, Shou Zhen (China) 
Guo, Gui Fang (China)   
Jiang, Xiao Ying (China)  
Lee, Kumsun(Japan)
Leung, Man Fuk (Hong Kong, China)
Okoli , Chizimuzo T.C. (United States)
Smith, Graeme Drummond (Macao, China)
Wong, Kwok Shing Thomas (Hong Kong, China)
You, Li Ming (China)      

Editors
[Alphabetize by Last Name]

Chan, Weng Sai
Chang, Hsiao Yun
Che, Sio Ieng
Chi, Mei-Ju
Chiang, Ching-Kuei
Chuang Yao Chen
Deng, Xi Wei
Hong, Xia Dai
Lao, Sio Wa
Lau, Gar Bo
Lei, Sut Peng
Leong, Sok Man
Li, Le Zhi
Li, Si Jian
Lo, Siu Ha
Ng, Hou Tek
Peng, Wen Tao
Sun, Ho Ian
Vong, In Leng
Wang, Jia Lin
Wang, Yan
Wong, Chi Wa
Xie, Xue Bin
Xing, Zhi Hong
Yuan, Hao Bin
Zeng, Liang Nan
Zhang, Yu Fang
Zheng, Zhi Hui
Zhu, Ming Xia
Editorial Director Mao, Ai Mei 

 

Sponsored by Kiang Wu Nursing College of Macau
Editor-in-Chief Van, Iat Kio 
Editorial Director Mao, Ai Mei
Issue Editors Tong, Lai Kun
Che, Sok Leng
Editing Editorial Board of Macau Journal of Nursing
Address Kiang Wu Nursing College of Macau
E-mail mjn@kwnc.edu.mo
Fax (853) 2836 5204
Designer Wong, Iok U
Printing Vui Fong Printing
Price MOP 20
ISSN 1681-1534 (Print)
2522-6428 (Online)
All rights, including translation into other languages, reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form without the express written permission of the Editorial Board of Macau Journal of Nursing.