Members of the 4th Editorial Board of “Macau Journal of Nursing”
Editor-in-Chief Iat Kio Van
Executive Editor Luk Leung
International Advisors Sally Chan (Australia)       Gui Fang Guo (China)   
Xiao Ying Jing (China)
       Dianna T. F. Lee (Hong Kong)
Kunsun Lee (Japan)
        Man Fuk Leung (Hong Kong)
Nicola North (New Zealand)      Daniel T. L. Shek (Hong Kong)
Graeme Smith (United Kingdom)
    Thomas K. S. Wong (Hong Kong)   
Editors Ming Xia Zhu, Sut Peng Lei, Zhi Hong Xing, Hou Tek Ng, Ho Ian Sun, Hao Bin Yuan, Sok Man Leong, Weng Sai Chan, Yan Huang, Chi Wa Wong,In Leng Vong, Fang Yang, Sio Wa Lao, Gar Bo Lau, Xi Wei Deng, Sio Ieng Che,Xui Bin Xie, Sio Ha Lo, Peng Iok Lo
Editorial Director Sydney Xiao Xia Hu

 

Sponsored by Kiang Wu Nursing College of Macau
Editor-in-Chief Iat Kio Van 
Editorial Director Sydney Xiao Xia Hu
Issue Editors Xiu Na Liu
Editing Editorial Board of Macau Journal of Nursing
Address Kiang Wu Nursing College of Macau
E-mail mjn@kwnc.edu.mo
Fax (853) 2836 5204
Designer Sara Wong
Printing Vui Fong Printing
Price MOP 20
ISSN 1681-1534
All rights, including translation into other languages, reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form without the express written permission of the Editorial Board of Macau Journal of Nursing.